Vejle Krisecenter     +45 75 83 93 33 Døgnåben Rosengårds Alle 104 B, 7100 Vejle vejlekrisecenter@vejlekrisecenter.dk
Trygt ophold
for kvinder og børn
Et liv
uden vold
Et fristed
i hyggelige omgivelser
Donation

Særligt for brugere

Hvem kan få ophold på Vejle Krisecenter?

Vejle Krisecenter er et tilbud til kvinder, med eller uden børn, der i deres nære relationer er udsat for vold eller trusler om vold.

Du kan for eksempel være udsat for:

 • Fysisk vold
 • Psykisk vold
 • Seksuel vold
 • Økonomisk vold
 • Stalking

Er du udsat for vold

Download flyer: Er du udsat for vold?

Kvinder, der er udsat for vold eller trusler om vold i nære relationer eller for stalking, er omfattet af målgruppen, såfremt de har midlertidigt eller permanent opholdstilladelse i Danmark. Målgruppen dækker også kvinder med processuelt ophold, der er et midlertidigt ophold i den periode en ansøgning behandles af myndighederne.

Kvinder udsat for trafficking eller prostituerede kvinder kan ved ledig kapacitet i Vejle Krisecenter indskrives, men alene med det formål at afklare situationen. Derefter henvises til andet relevant tilbud. Der skal ved indskrivningen være truffet aftale med den henvisende myndighed om betaling af den kommunale takst, da kvinderne ikke er omfattet af Servicelovens § 109.

Kvinder i aktivt misbrug, kvinder på turistvisa i Danmark og kvinder med ubehandlede psykiatriske problemstillinger er heller ikke mfattet af målgruppen og henvises til andre tilbud. Det samme gælder kvinder, der indebærer en alvorlig uhensigtsmæssig adfærd til gene for husets øvrige kvinder, de frivillige og de ansatte.

Hvilke støtte og hjælp kan du få?

Rådgivning til kvinder

Kvinder, der kontakter Vejle Krisecenter for rådgivning om vold i nære relationer, uden at ønske ophold på Vejle Krisecenter og kvinder udenfor målgruppen tilbydes afklarende og støttende samtale med fagpersonale. Der kan i særlige tilfælde tilbydes flere samtaler efter behov.

Visitation

Alle kvinder, der henvender sig til os for at få ophold og beskyttelse, får en visitationssamtale, inden endelig indskrivning. Kontakter kvinden Vejle Krisecenter i et tidsrum hvor, der ikke er fast personale tilstede, foretages en let afklarende samtale med den tilstedeværende frivillige vagt med det primære formål at afklare, om kvinden tilhører målgruppen. Er det tilfældet indskrives kvinden midlertidigt, indtil en visitationssamtale har fundet sted.

Visitationssamtalens formål er

 • At afklare om kvinden tilhører målgruppen.
 • At afstemme forventninger med kvinden, hvor der vurderes, om det er realistisk, at hendes situation kan afklares under ophold på Vejle Krisecenter.
 • At aftale hvordan egenbetaling for opholdet afregnes. (Ingen kvinder og børn afvises på Vejle Krisecenter, alene med baggrund i manglende eller uklar betalingsevne for ophold).

Kan dette afklares både til kvindens og Vejle Krisecenter tilfredshed indskrives kvinden og hendes børn. Der udarbejdes et notat om det aftalte samarbejde mellem kvinden og Vejle Krisecenter, hvor mål for opholdet noteres. Notatet kan under hele opholdet ændres eller justeres, hvis begge parter er enige om det.

Hvis visitationssamtalen afklarer, at kvinden ikke kan hjælpes optimalt ved ophold på Vejle Krisecenter, tilbydes kvinden støtte til at søge kontakt til relevant sted/instans. Hvis kvinden eksempelvis ikke vurderes velplaceret især i forhold til sikkerhed i Vejle Krisecenter eller i forhold til husets øvrige beboere, støttes kvinden i kontakt til andet krisecenter. Ligeledes ved pladsmangel henvises der til andet krisecenter.

Under ophold på Vejle Krisecenter tilbydes kvinden efter behov

 • Sikkerhed
 • Omsorg og samvær med personale og frivillige
 • Ro og rum til omtanke og rekreation
 • Krisehjælp
 • Støttende og bearbejdende samtaler om volden og dens konsekvenser.
 • Støttende og bearbejdende samtaler om bekymring for fremtiden og om at hindre yderligere vold og gentagelse.
 • Støtte til afklaring af ønsker for fremtiden (eksempelvis bolig, økonomi, forældremyndighed/børns bopæl, opholdstilladelse).
 • Støtte til kontakt til myndigheder (eksempelvis kommune, statsforvaltning, udlændingeservice, politi).
 • Krisecentererklæring ift. forældremyndighed eller ophold i DK.
 • Økonomisk og juridisk rådgivning via Maryfonden ved jurist og økonom.

Kvinder med børn tilbydes også

 • Planlagte samtaler kvinder, barn/børn og personale imellem, hvor formålet er, at barn/børn og mor sammen får italesat, hvad der er hændt.
 • Planlagte samtaler kvinder, barn/børn og personale imellem, hvor formålet er, at barn/børn har mulighed for at udtrykke ønsker for fremtiden.
 • Støttende samtaler om børnenes trivsel og udvikling.
 • Op til 10 psykologsamtaler til hvert enkelt barn.
 • Aflastning 2-3 formiddage om ugen af ca. 2 timers varighed pr. gang.

Børn med mødre på krisecenter tilbydes

 • Sikkerhed
 • Omsorg og samvær med personale og frivillige
 • Ro og rum til omtanke og rekreation
 • Børnesamtaler om det hændte og evt. bekymring ift. fremtiden. Endvidere afklaring af barnets netværk med henblik på, om der findes værdifulde voksne, der kan støtte barnet.
 • Aktiviteter med husets andre børn og personale 2-3 formiddag om ugen af ca. 2 timers varighed.
 • Skolegang på folkeskole i Vejle.

Generelt ved ophold

Mødrene varetager under deres ophold på VKC den fulde pasning og omsorg for deres barn/børn. Der tilbydes så vidt muligt et pædagogisk tilbud til børnene 2-3 formiddage om ugen af ca. 2 timers varighed. Om muligt er tilbuddet udendørs.

Husets kvinder tilbydes efter behov og mulighed fælles aktiviteter med personale, frivillige og husets andre kvinder.

Kvinden tilbydes støtte til at danne netværk, evt. i form af Q-net (Røde Kors´kvindenetværk)

Under ophold skal alle kvinder uden tilgængelig bolig være aktivt boligsøgende – og frasiger de sig en bolig, der vurderes rimelig, er de ikke længere berettiget til ophold på Vejle Krisecenter.

Ved bekymring for et barns trivsel og/eller udvikling ift. Servicelovens bestemmelser indgives underretning til hjemkommunen. Mor er altid orienteret om underretningen forinden (dog undtaget ved mistanke om seksuelle overgreb).

Ved afslutning af ophold i Vejle Krisecenter

Når en kvinde indskrives på Vejle Krisecenter, tages – med kvindens tilladelse – straks kontakt til hjemkommunen, der orienteres om ophold på Vejle Krisecenter og om evt. behov for kommunal koordinerende familierådgivning under og efter opholdet.

Der foretages opfølgning på kvinder og børns sikkerhed, evt. i form af kontakt til politi om overfaldsalarm/tilhold mm.

Kvinder og børn tilbydes afsluttende, evaluerende samtale om opholdet på VKC og om, hvordan evt. fremtidige voldelige hændelser kan undgås/afværges. Kvinderne orienteres om efterværn i VKC.

Hvad koster det at bo på Vejle Krisecenter?

Ophold på Vejle Krisecenter koster for den enkelte kvinde pr. døgn 50 kr. pr. voksen og 10 kr. pr. barn. Beløbet dækker strøm, varme, IT, vedligehold mm.

Råd og vejledning er gratis.

Under ophold hos os køber og laver kvinderne selv mad. Vi modtager ugentlig levering af fødevarer fra Fødevarebanken (der er en non-profitabel virksomhed, der ved frivilliges hjælp leverer overskudsvarer til sociale institutioner). Det er stort set muligt at ernære sig og sine eventuelle børn sundt og ernærings rigtigt, ved fødevarer fra Fødebanken, med kun ganske få supplerende indkøb.

Hvis kviden ved henvendelsen ingen penge har, tilbydes der diverse ansøgninger, der vil sikre mad indtil situationen er afklaret.